Phu Khai Phong - The Legend of Kaifeng 54tâp HD1080p

tvb2021

Member
Di?n Viên :
Victor Huang
Lemon Zhang
Gan Ting Ting
Jiang Chao
Cao Xin Yue
Winston Chao

Khác v?i phiên b?n chính, phim Ph? Khai Phong g?m 54 t?p nói v? Bao Công lúc còn tr?, nhân v?t quan thanh liêm chính tr?c, thông minh hon ngu?i và có d?u óc r?t nhanh nh?n khi phá du?c nhi?u v? án l?n trong kinh thành.
Ph? Khai Phong s? mang d?n m?t góc nhìn m?i v?i nh?ng câu chuy?n xoay quanh th?i tr? c?a Bao Công. Nh?ng câu chuy?n v? tình yêu, tình b?ng h?u du?c dan xen bên c?nh nh?ng âm muu tranh do?t, cùng nh?ng v? án ly k? h?a h?n s? vô cùng h?p d?n.Hãy Ðang Ký ACC Subyshare Theo Link Sau Ðê Download Free Tôt Nhât ===> https://subyshare.com/affiliate/236941

DOWNLOAD FILM HERE:

HD1080p MKV


 
Top